Цитологія і генетика 2013, том 47, № 1, 50-55
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 1, 39-43, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713010088

Генотоксичні ефекти радіації та гіпертермії у лінійних мишей з різною радіаційною чутливістю

Рябченко Н.М., Родіонова Н.К., Сичевська І.С., Музальов І.І., Михайленко В.М., Дружина М.О.

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ

Досліджено особливості процесів репарації пошкоджень ДНК та їх реалізації на хромосомному рівні в клітинах кісткового мозку експериментальних тварин (мишей ліній СВА і С3Н) з різною радіаційною чутливістю. Показано, що радіомодифікуюча ефективність помірної гіпертермії (ГТ) вища у тварин радіорезистентної лінії. При цьому спостерігалась інтенсивна елімінація хромосомних пошкоджень, рівень яких у віддалені терміни спостереження практично не відрізнявся від контрольних значень. У мишей більш радіочутливої лінії спостерігалося довготривале потенціювання пошкоджуючої дії опромінення на хромосомному рівні за додаткової дії ГТ.

РЕЗЮМЕ. Исследованы особенности процессов репарации повреждений ДНК, индуцированных радиацией и гипертермией, а также их реализации на хромосомном уровне клеток костного мозга мышей линий СВА и СЗН с различной радиационной чувствительностью. Показано, что радиомодифицирующая эффективность мягкой гипертермии выше у животных радиорезистентной линии. При этом наблюдается более интенсивная элиминация хромосомных повреждений, уровень которых в отдаленные сроки наблюдения практически не отличался от контрольных значений. У мышей более радиочувствительной линии наблюдалось длительное потенцирование повреждающего действия радиации на хромосомном уровне с помощью гипертермии.

Ключові слова: репарация ДНК, аберрации хромосом, радиационная чувствительность, гипертермия
репарація ДНК, аберації хромосом, радіаційна чутливість, гіпертермія

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 1, 50-55

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 1, 39-43,
doi: 10.3103/S0095452713010088

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література