Цитологія і генетика 2013, том 47, № 5, 55-69
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Порівняльний аналіз каріотипу нової лінії клітин людини 4BL6 в умовах тривалого культивування. Плоїдність хромосомного набору

Акопян Г.Р., Гулеюк Н.Л., Кушнірук В.О., Микитенко Д.О., Яцишина А.П., Лукаш Л.Л.

  • ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», Львів
  • Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ
  • Клініка репродуктивної медицини «Надія» Київ

РЕЗЮМЕ. Длительное культивирование клеток человека, в том числе стволовых, может привести к существенной трансформации кариотипа и возникновению генетической нестабильности. Целью настоящей работы было сравнительное цитогенетическое исследование кариотипа новой клеточной линии стволовых клеток 4BL на 160-м и 205-м пассажах. Наблюдали нуллисомию или моносомию хромосом 10 и 13, моносомию хромосом 4, 8, 11, 15, 17, 21 и Х, обнаружили шесть регулярных маркеров-дериватов. Хромосомы 1, 15, 21 вовлечены в транслокации t(1;11), t(5;15), t(12;15), t(16;21). Модальный класс кариотипа как на 160-м, так и на 205-м пассаже составлял 41–43 хромосомы. Обнаружили рост уровня полиплоидных клеток с 2,8 % на 160-м пассаже до 36 % на 205-м пассаже, отсутствие окологаплоид-ных клеток на 205-м пассаже (24,6 % на 160-м пассаже) и уменьшение уровня преждевременного разделения хроматид с 5 до 1,5 %. Предполагаем стабилизацию кариотипа клеточной линии 4BL на 205-м пассаже, что требует дальнейших исследований для прогнозирования направления кариотипической эволюции in vitro.

Тривале культивування клітин людини, в тому числі стовбурових, може призвести до істотної трансформації каріотипу та генетичної нестабільності. Метою даної роботи було порівняльне цитогенетичне дослідження каріотипу нової лінії стовбурових клітин людини 4BL на 160-му і 205-му пасажах. При стандартному цитогенетичному дослідженні спостерігали нулісомію або моносомію хромосом 10 і 13, моносомію хромосом 4, 8, 11, 15, 17, 21, Х; t(1;11), t(5;15), t(12;15), t(16;21), шість регулярних маркерних хромосом. Модальний клас каріотипу на 160-му і 205-му пасажах становив 42–43 хромосоми. В динаміці пасажування виявили зростання частоти поліплоїдних клітин (з 2,8 до 36 %), зникнення біляга-плоїдних клітин (22,1 % на 160-му пасажі) та зменшення рівня передчасного розділення хроматид (з 5 до 1,5 %). Припускаємо стабілізацію каріотипу клітинної лінії 4BL на 205-му пасажі і вважаємо, що для об’єктивної ідентифікації числа хромосом модального класу, хромосомних аномалій і прогнозування напрямку каріотипічної еволюції клітин людини 4BL in vitro слід провести додаткові молекулярно-цитогенетичні дослідження.

Ключові слова: стовбурові клітини, генетична нестабільність, хромосомні аберації, анеуплоїдія, поліплоїдія

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 5, 55-69

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література