Цитологія і генетика 2013, том 47, № 5, 70-82
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Antineoplastic drug NSC631570 modulates functions of hypoxic macrophages

Skivka L.M., Fedorchuk O.G., Rudic M.P., Pozur V.V., Khranovska N.M., Grom M.Yu., Nowicky J.W.

  • Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
  • R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • National Cancer Institute, Kyiv
  • Ukranian Anticancer Institute, Vienna, Austria

РЕЗЮМЕ. Гипоксия является важным фактором микроокружения макрофагов. Многие физиологические и патологические процессы, в том числе рост солидных опухолей, характеризуются низким давлением кислорода и присутствием макрофагов. Опухолеассоциированная гипоксия является одной из причин альтернативной поляризации макрофагов в опухолевой ткани, превращая их в клетки-союзники опухолевого процесса. Целью работы было исследование влияния NSC631570 – опухоле-селективного препарата со способностью избирательно накапливаться в опухолевой ткани – на функции гипоксических макрофагов. Мышиные перитонеальные макрофаги (ПМ) подвергались гипоксической обработке (3 % O2). Уровень нитритов исследовали в реакции Грисса. Аргиназную актив-ность определяли колориметрическим методом. Образование внутриклеточных реактивных форм кислорода (РФК) и фагоцитоз анализировали c помощью проточной цитофлюориметрии. Внеклеточную продукцию РФК определяли в НСТ-тесте, экспрессию HMGB1 – методом ELISA. 42-часовая гипоксия обусловливала альтернативную поляризацию ПМ с преобладанием аргиназной активности. NSC631570 вызывал реполяризацию метаболизма аргинина в гипоксических ПМ и активировал их провоспалительные функции: усиливал кислород-зависимый метаболизм и выделение аларминов. NSC631570 способен восстанавливать провоспалительные функции макрофагов, альтернативно поляризованных гипоксией.

РЕЗЮМЕ. Гіпоксія є важливим фактором мікрооточення макрофагів. Багато важливих фізіологічних і пато-логічних процесів, у тому числі ріст солідних пухлин, характеризуються низьким тиском кисню і присутністю макрофагів. Пухлино-асоційована гіпоксія є однією з причин альтернативної поляризації макрофагів у пухлинній тканині, перетворю-ючи їх на клітини-союзники пухлинного процесу. Метою роботи було дослідження впливу NSC631570 – пухлино-селективного препарату зі здатністю вибірково накопичуватись у пухлинній тканині – на функції гіпоксичних макрофагів. Мишачі перитонеальні макрофаги (ПМ) піддавались гіпоксичній обробці (3 % O2). Рівень нітритів вивчали в реакції Гріса. Аргіназну активність визначали колориметричним методом. Утворення внутрішньоклітинних реактивних форм кисню (РФК) і фагоцитоз аналізували за допомогою проточної цитофлюориметрії. Позаклітинну продукцію РФК визначали в НСТ-тесті, експресію HMGB1 – методом ELISA. 42-годинна гіпоксія спричиняла альтернативну поляри-зацію ПМ з переважанням аргіназної активності. NSC631570 викликав реполяризацію метаболізму аргініну у гіпоксичних ПМ і активував їх прозапальні функції: посилював киснезалежний метаболізм і виділення алармінів. NSC631570 здатний відновлювати прозапальні функції макрофагів, альтернативно поляризованих гіпоксією.

Ключові слова: hypoxia, macrophage alternative polarization, NSC631570, oxidative metabolism, phagocytosis, alarmins.

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 5, 70-82

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література