Цитологія і генетика 2013, том 47, № 4, 3-8
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Гетерологічна експресія генів lndYR та wblAgh у продуцентах антрациклінових антибіотиків Streptomyces nogalater Lv65, S. echinatus DSM40730 та S. peucetius subsp. caesius ATCC27952

Климишин Д.О., Німець О.Я., Стефанишин О.М., Федоренко В.О.

  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Інститут біології тварин НААН України, Львів

Штами актиноміцетів Streptomyces nogalater Lv65, S. echinatus DSM40730 та S. peucetius subsp. caesius ATCC27952 є продуцентами антрациклінових антибіотиків ногаламіцину, аранціаміцину та доксорубіцину відповідно. У роботі вивчено вплив експресії плейотропних регуляторних генів lndYR і wblAgh на вторинний метаболізм та морфогенез цих бактерій. У досліджуваних стрептоміцетах введення регуляторів в складі реплікативних плазмід призводить до зниження синтезу антрациклінів, а експресія lndYR у клітинах S. peucetius subsp. caesius ATCC27952 пригнічує споруляцію продуцента доксорубіцину, що свідчить про наявність їхніх гомологів у геномах. Ідентифікація цих генів з метою подальшої спрямованої інактивації може бути успішним інструментом для одержання штамів з підвищеним рівнем синтезу клінічно важливих сполук, а також дозволить встановити окремі етапи регуляції вторинного метаболізму антрациклінових антибіотиків.

РЕЗЮМЕ. Штаммы актиномицетов Streptomyces nogalater Lv65, S. echinatus DSM40730 и S. peucetius subsp. caesius ATCC27952 являются продуцентами антрациклиновых антибиотиков ногаламицина, аранциамицина и доксорубицина соответственно. В работе изучено влияние экспрессии генов lndYR и wblAgh на вторичный метаболизм и морфогенез этих бактерий. В исследуемых стрептомицетах введение регуляторов в составе репликативных плазмид приводит к снижению синтеза антрациклинов, а экспрессия lndYR в клетках S. peucetius subsp. caesius ATCC27952 угнетает споруляцию продуцента доксорубицина, что указывает на наличие их гомологов в геномах. Идентификация этих генов с целью дальнейшей направленной инактивации может быть успешным инструментом для получения штаммов с повышенным уровнем синтеза клинически важных соединений, а также позволит установить отдельные этапы регуляции вторичного метаболизма антрациклиновых антибиотиков.

Ключові слова: антрациклінові антибіотики, біосинтез, вторинний метаболізм, регуляторні гени

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 4, 3-8

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література